Leveringsvoorwaarden

Logo_Brederode_Consultants_FC

LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Brederode Consultants en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kunnen geen rechten voor toekomstige overeenkomsten worden ontleend.

1.3 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij toepasselijkheid schriftelijk door Brederode Consultants wordt bevestigd.

1.4 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen òf tussen partijen zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven en zal in eventuele leemten worden voorzien aan de hand van maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

2. Offerte en overeenkomst
2.1 Iedere offerte van Brederode Consultants is geheel vrijblijvend.

2.2 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

2.3 Brederode Consultants kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke overeenstemming tussen Brederode Consultants en de opdrachtgever en, bij gebreke daarvan, doordat Brederode Consultants met de feitelijke uitvoering van een overeenkomst met (stilzwijgende) instemming van de opdrachtgever aanvangt. In het laatste geval komt de overeenkomst tot stand op basis van de laatste offerte van Brederode Consultants.

3. Uitvoering en wijziging van de overeenkomst
3.1 Brederode Consultants zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige verstrekking van alle gegevens waarvan Brederode Consultants aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

3.3 De door Brederode Consultants eventueel opgegeven tijd waarbinnen een opdracht kan zijn voltooid is indicatief en niet bindend.

3.4 Een verzoek tot wijziging van een overeenkomst kan slechts schriftelijk geschieden.

3.5 Voor zover op verzoek van de opdrachtgever overeen gekomen wijzigingen vertragingen tot gevolg hebben, komen deze voor rekening en risico van de opdrachtgever.

3.6 Indien een door de opdrachtgever gevraagde wijziging zo substantieel is dat de uitvoering van de opdracht opnieuw ter hand moet worden genomen, is voor de reeds verrichte werkzaamheden het honorarium tot de datum van wijziging verschuldigd. Brederode Consultants zal ten behoeve van de gewijzigde overeenkomst een nieuwe prijsopgave verstrekken.

4. Overmacht
Indien Brederode Consultants door omstandigheden opgekomen na het sluiten van de overeenkomst en buiten haar schuld en risicosfeer tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Brederode Consultants bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever blijft in dat geval wel gehouden het honorarium te betalen tot het moment waarop de overmacht situatie is ontstaan.

5. Werving en selectie / executive search
5.1 Onder Opdracht wordt verstaan de opdracht door de opdrachtgever aan Brederode Consultants om één of meerdere kandidaten te werven en selecteren voor een door de opdrachtgever opgegeven vacature. Doel van deze opdracht is het tot stand brengen van een rechtstreekse arbeidsverhouding tussen de kandidaat en de opdrachtgever.

5.2 De verbintenis van Brederode Consultants jegens de opdrachtgever is aan te merken als een inspanningsverbintenis. Brederode Consultants geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, maar zal haar opdrachtgever naar beste vermogen van dienst zijn.

5.3 De opdrachtgever is en blijft formeel en materieel verantwoordelijk voor de beslissing wie van de voorgedragen kandidaten wordt uitgenodigd voor een gesprek met de opdrachtgever, alsmede welke kandidaat door de opdrachtgever wordt aangenomen voor de vacature. Op de opdrachtgever rust tevens de verantwoordelijkheid de door de kandidaat verstrekte cv-informatie te verifiëren.

5.4 Indien de opdrachtgever bij aanvang of gedurende de uitvoering van een opdracht rechtstreeks in contact komt met kandidaten voor de vacature, zal hij deze kandidaten naar Brederode Consultants doorverwijzen. Brederode Consultants toetst dan op geschiktheid en neemt de kandidaten mee in de selectieprocedure.

5.5 Brederode Consultants onderschrijft het principe van non-discriminatie. Dat betekent dat bij de werving en selectie werkzaamheden van Brederode Consultants kandidaten bij gelijke geschiktheid ook gelijke kansen hebben ongeacht leeftijd, sekse, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, etnische afkomst of nationaliteit. Een uitzondering op deze regel doet zich voor als de opdrachtgever een voorkeursbeleid voert. De wet staat een voorkeursbehandeling toe voor vrouwen, bepaalde etnische groepen en gehandicapten of chronisch zieken.  Brederode Consultants zal kandidaten die niet tot de voorkeursgroepen behoren echter niet bij voorbaat uitsluiten.

5.6 De opdracht eindigt op het moment dat opdrachtgever een arbeidsverhouding, van welke aard dan ook, aangaat met een door Brederode Consultants voorgedragen kandidaat of, bij ontstentenis daarvan, na het verstrijken van een periode van 12 maanden of na het verstrijken van enig ander tussen de partijen schriftelijk overeengekomen periode.

5.7 Brederode Consultants voert de opdracht eenmalig voor eigen rekening – eventuele advertentie- en andere wervingskosten uitgezonderd – opnieuw uit indien een benoemde kandidaat binnen 3 maanden na indiensttreding besluit ontslag te nemen, of verzocht wordt ontslag te nemen en de reden voor dit vertrek buiten de schuld van de opdrachtgever ligt, niet te wijten is aan een verandering van het functieprofiel noch het gevolg is van een wijziging van de bedrijfsorganisatorische omstandigheden bij de opdrachtgever. Naast het bovenstaande komt de opdrachtgever geen andere schadevergoeding toe.

6. Honorarium
6.1 Alle door Brederode Consultants opgegeven honoraria zijn exclusief BTW, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is aangegeven.

6.2 Het honorarium is afhankelijk van het bruto jaarinkomen van de kandidaat. Onder het totale bruto jaarinkomen wordt verstaan het vaste bruto jaarsalaris op fulltime basis vermeerderd met vakantietoeslag, en indien van toepassing een 13en 14e maand.

6.3 Het honorarium wordt in drie delen gefactureerd: 1/3 deel bij het verlenen van de opdracht aan Brederode Consultants, 1/3 deel bij het uitnodigen voor een gesprek van de eerste kandidaat en 1/3 deel na de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst. In de derde factuur wordt het verschil tussen het vooraf geschatte bruto jaarinkomen en het daadwerkelijk overeengekomen bruto jaarinkomen verrekend.

6.4 Brederode Consultants brengt geen kosten in rekening voor wervingsadvertenties via internet. De kosten voor het adverteren in geprinte media worden wel doorbelast aan de opdrachtgever. Daarvoor wordt vooraf een aparte offerte uitgebracht.

6.5 In het honorarium is inbegrepen een e-assessment voor één kandidaat, inclusief rapportage en nabespreking. E-assessment kan eventueel voor meerdere kandidaten worden aangeboden, in welk geval voor de tweede en volgende kandidaten de kosten worden doorbelast aan de opdrachtgever. Brederode verstrekt dan vooraf een offerte. Voor afname van een e-assessment los van een werving en selectieopdracht wordt ook vooraf een offerte opgesteld.

6.6 De kosten van reizen van kandidaten worden door Brederode Consultants niet vergoed. Desgewenst kan een opdrachtgever besluiten deze kosten voor eigen rekening te nemen.

6.7 Alle overige bureaukosten worden geacht te zijn inbegrepen in het honorarium, tenzij anders is overeengekomen, bijvoorbeeld bij internationale reis- en verblijfskosten.

6.8 Voor elke kandidaat door Brederode Consultants voorgedragen en door opdrachtgever aangesteld, ook in een andere functie of in een ander bedrijfsonderdeel dan waarvoor de opdracht is verstrekt, is de opdrachtgever aan Brederode Consultants het volledige honorarium verschuldigd.

6.9 Ook indien opdrachtgever een arbeidsovereenkomst aangaat met een kandidaat die zij eerder tijdens de procedure zelf heeft doorverwezen naar Brederode Consultants is het reguliere volledige honorarium verschuldigd.

6.10 Mocht de opdrachtgever binnen een jaar na het einde van de opdracht één of meer door Brederode Consultants voorgedragen, echter door opdrachtgever niet aangenomen, kandidaten toch aanstellen, dan is opdrachtgever alsnog aan Brederode Consultants het volledige honorarium verschuldigd.

6.11 Met vaste opdrachtgevers kan worden afgesproken dat Brederode Consultants interessante kandidaten introduceert  zonder dat daaraan een door de opdrachtgever opgegeven vacature ten grondslag ligt. In dat geval wordt gesproken over vrije introductie. Bij benoeming van een kandidaat na vrije introductie is een vooraf overeengekomen percentage van het bruto jaarinkomen verschuldigd.

6.12 In geval dat opdrachtgever de opdracht tussentijds dusdanig wenst te wijzigen dat feitelijk sprake is van een nieuwe opdracht, is voor de reeds verrichte werkzaamheden het honorarium tot de datum van wijziging verschuldigd.

7. Betaling
7.1 De betalingstermijn op al onze facturen bedraagt 14 dagen na dagtekening van de factuur.

7.2 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt Brederode Consultants zich het recht voor vertragingsrente in rekening te brengen. De vertragingsrente is gelijk aan de wettelijke handelsrente en zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.4 Blijft opdrachtgever ook na aanmaning in gebreke tot betaling dan zijn kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, tenzij Brederode Consultants hogere kosten  heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, in welk geval de werkelijk gemaakte kosten zijn verschuldigd.

8. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
8.1 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever is mogelijk wanneer de vacature is komen te vervallen.

8.2 Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst door Brederode Consultants is gerechtigd als na het sluiten van de overeenkomst informatie beschikbaar komt waaruit blijkt dat opdrachtgever naar alle waarschijnlijkheid niet kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen. Daarnaast is Brederode Consultants gerechtigd tot tussentijdse ontbinding als zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst nagenoeg onmogelijk is of redelijkerwijs van Brederode Consultants niet verwacht mag worden.

8.3 Bij tussentijdse ontbinding van de overeenkomst is te allen tijde het honorarium verschuldigd tot het moment van annulering, alsmede eventueel gemaakte kosten van werving via advertenties of andere wervingskanalen. Partijen zijn over en weer verder niet gehouden aan een schadevergoeding.

9. Geheimhouding
9.1 Brederode Consultants verstrekt alleen persoonsgegevens van een kandidaat na diens uitdrukkelijke toestemming.

9.2 Op Brederode Consultants rust een geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle informatie die omtrent de organisatie van een opdrachtgever is ontvangen en waarvan aangenomen kan worden dat deze van vertrouwelijke aard is.

9.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brederode Consultants informatie over een kandidaat openbaar te maken dan wel aan derden te verstrekken.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Brederode Consultants is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die de opdrachtgever of derden ondervinden als gevolg van het handelen of nalaten van een door Brederode Consultants voorgedragen kandidaat. Bovendien is Brederode Consultants niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door de kandidaat aangeleverde cv-informatie.

10.2 Brederode Consultants is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

10.3 Brederode Consultants is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, van opdrachtgever of derden die het gevolg is van door Brederode Consultants verstrekte adviezen of verrichtte diensten, dan wel vertraging in en/of achterwege blijven van adviezen of diensten.

10.4 Als er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Brederode Consultants is sprake van een uitzondering op het gestelde in artikel 10.3. In dat geval is de aansprakelijkheid van Brederode Consultants beperkt tot het totaal bedrag dat de opdrachtgever op grond van de overeenkomst verschuldigd is, exclusief BTW. Brederode Consultants kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade en nimmer voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.5 Elke aansprakelijkheid van Brederode Consultants vervalt één jaar na het ontstaan van de schade, doch ten hoogste één jaar na het einde van de overeenkomst waarmee de schade samenhangt.

11. Geschillen
11.1 Op alle onder deze voorwaarden met Brederode Consultants gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Partijen zullen eerst dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

11.3 Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank in Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.