Privacy Statement

Logo_Brederode_Consultants_FC

PRIVACY STATEMENT

Wie zijn wij ?
Brederode Consultants is statutair gevestigd in Diemen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34375011.  Brederode Consultants is actief in executive search en selectie, advies, interim management, assessment en executive coaching.

 In deze verklaring lichten wij toe hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Brederode Consultants respecteert de privacy van haar relaties en de gebruikers van haar website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. En dat de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verklaring is van toepassing op alle diensten van Brederode Consultants.

Welke gegevens houden wij bij ?

Brederode Consultants kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze bij het invullen van een online contactformulier of op andere wijze aan ons verstrekt. Het gaat om gegevens als:

- voor- en achternaam
- adresgegevens
- contactgegevens (telefoonnummer en e-mail adres)
- geboortedatum
- geslacht
- overige door u aangeleverde informatie zoals een cv en motivatiebrief

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens ?
Omdat een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten search en selectie is, hebben wij een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken. Voor het vervullen van een via Brederode Consultants uitgezette vacature, raadplegen wij de cv’s van potentiële kandidaten die zijn opgenomen in onze database. Het kan zijn dat wij deze kandidaten actief benaderen bij een vacature. De gegevens die ons zijn verstrekt via het online contactformulier gebruiken wij in de sollicitatieprocedure en om zowel telefonisch als schriftelijk met u te communiceren.

Daarnaast kan Brederode Consultants uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, zoals een search en selectie opdracht, advies, coaching of assessment.

Brederode Consultants kan uw persoonsgegevens ook verwerken om u te benaderen met nieuwsbrieven of u uit te nodigen voor events. En tenslotte kan Brederode uw persoonsgegevens verwerken om gerealiseerde benoemingen kenbaar te maken via social media of haar website. In deze specifieke  gevallen vragen wij om uw toestemming. Brederode Consultants maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens ?
Brederode Consultants bewaart uw persoonsgegevens voor de duur van de wettelijke bewaartermijnen. Sollicitaties die niet tot een plaatsing leiden, worden een jaar bewaard. De persoonsgegevens van ingeschreven kandidaten worden drie jaar bewaard. Brederode Consultants zal u vòòr het verstrijken van de bewaartermijnen informeren en opnieuw vragen of uw gegevens voor een nieuwe termijn bewaard mogen worden. Als u op enig moment uw toestemming intrekt, zullen de gegevens nog zes maanden bewaard worden. Als er andere bewaartermijnen gelden, worden die schriftelijk aan u medegedeeld.

Met wie delen wij u persoonsgegevens ?
Brederode Consultants verkoopt uw gegevens niet aan derden. En met de aan ons verbonden medewerkers en adviseurs hebben wij een afspraak tot geheimhouding gemaakt. Als u heeft gesolliciteerd op een vacature, kunnen uw persoonsgegevens vertrouwelijk met de opdrachtgever worden gedeeld. Met opdrachtgevers spreken wij geheimhouding af.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Brederode Consultants blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Kunt u gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft op elk moment het recht om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in te zien, te wijzigen of te beperken. Ook kunt u verzoeken om uw gegevens over te dragen of geheel te verwijderen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Deze verzoeken kunt u ons doen toekomen via het contactformulier op onze website. Brederode Consultants zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand op uw verzoek reageren. Klachten kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Beveiliging van uw gegevens
Brederode Consultants neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Cookies
Brederode Consultants gebruikt geen cookies die leiden tot het gebruik van persoonsgegevens. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Voor de statistieken over het websitegebruik worden geanonimiseerde gegevens gebruikt.

Google Analytics
Brederode Consultants maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Bezoekersinformatie wordt op anonieme basis overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google heeft daarvoor haar eigen privacybeleid. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om daarover rapporten aan Brederode Consultants te kunnen verstrekken. Deze informatie bevat geen persoonsgegevens.

Social media
Op onze website zijn share button(s) opgenomen van social media-kanalen. Als u die gebruikt, volgt geen terugkoppeling naar deze social media, er worden geen cookies geplaatst en geen gebruikers gevolgd.

Nog vragen ?
Wilt u ons een vraag stellen of een opmerking delen, dan ontvangen wij die graag via het contactformulier op onze website: www.brederodeconsultants.nl .

© mei 2018